Anasayfa / Galeri / Foto Galeri / TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİSİ KARARLARI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİ 04/07/2018 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

Madde 1) Artvin Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu 28.986,88 m² yüzölçümlü taşınmazın Başkanlığımıza tahsisinin gerçekleştirilmesi işlemleri sırasında MSB ile Belediye Başkanlığımız arasında imzalanacak olan protokol için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KOCATEPE’ye yetki verilmesine ve Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında Başkanlığımızca yaptırılan Turizm Tesis Alanı amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişiklik dosyalarının 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre uygunluğuna  Belediye Meclisinin 04/07/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde  2) Belediye Meclisinin 06/06/2018 tarih 53 ve 54 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2018 gün ve 51 sayılı yazısı, ayrıca 20/06/2018 tarih ve 2018/6 sayılı İmar Komisyon Raporu Meclise okunarak gereği görüşüldü.

İmar Komisyonu Konuları:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-24 olan) ve 1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-92 olan) Başkanlığımızca yapılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Teleferik hattı imar planında güzergah değişikliğine ait plan değişikliği çalışmasında yalnızca güzergah değişikliği yapılmış olup herhangi bir yoğunluk artışı söz konusu değildir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 06/06/2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-24 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-92 olan) plan değişikliği teklifinin yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına,

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-96 olan) Celal ÖZTÜRK tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 4 ada 8,9,10 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 41070.20 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda Ayrık Nizam üç kat (A-3) Konut Alanı Taks:0.30 Kaks:0.90 şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın “E:1.60 Yençok:10 kat” olması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 06/06/2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-96 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 507 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 192 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda konut alanı şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın Trafo Alanı olarak tanımlanması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 06/06/2018 tarih ve 53 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) plan değişikliği teklifinin yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan

351 ada 4 parsel ve 579 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3380 m²’lik alanı kapsamaktadır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanda yaklaşık  2706 m²’lik kısmın Emsal:2.00 Yençok:Serbest çekme mesafeleri her yönden 5 metre olacak şekilde Eğitim Alanı (Ana Okulu) olarak tanımlanması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 06/06/2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar

Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-100 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu yerde bulunan su deposunun yakın bir yere taşınması veya aynı kapasite ve işlevde tekrar inşa edilmesi şartıyla uygun olduğuna,

Sayfa 2

 

  1.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama          İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) Başkanlığımız tarafından yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan ekteki krokide gösterilmiş olan alana ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 500 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda yeşil alan şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın Dini Tesis Alanı olarak tanımlanması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 06/06/2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-101 olan) plan değişikliği teklifinin yapılan değerlendirme sonucu uygun olduğuna ve Artvin Belediyesi ile Yusuf YÜKSEL arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun Madde 15 (h) ve 18 (e) bendleri hükmüne binaen Dini Tesis Alanı olacak olan yerin üzerine bağış olarak Camii yapılabilmesi için gerekleştirilecek protokolün imzalanması adına Belediye Başkanımız Sayın Mehmet KOCATEPE’ye yetki verilmesine Belediye Meclisinin 04/07/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde  3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi ve 22/05/2016 gün ve 29719 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar ve ilgililerin kazanılmış hak aylık derecesi göz önünde bulundurularak; Belediye Meclisinin 04/04/2012 gün ve 31 sayılı kararı ile oluşturulan Memur Norm Kadrolarından, Dolu bulunan 8750 unvan kodlu 1 Adet 7 nci dereceli Tekniker, 9447 unvan kodlu 2 Adet 5 inci dereceli İtfaiye Eri ve 7555 unvan kodlu 9 ncu dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 3 üncü dereceli tekniker, 2 Adet 3 üncü dereceli İtfaiye Eri ve 1 Adet 6 ncı dereceli Memur Kadrosunun ihdas edilmesine  Belediye Meclisinin 04/07/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

             Madde  4)

3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 06/06/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ın Yapı kayıt belgesi bedeli ve ödenmesi MADDE 5 – (1) Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;

  1. a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.” Hükmüne, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanuna istinaden ilgililerin talebine binaen 2018 yılı Belediye Meclis kararı ile belirlenen ve 2018 yılı için uygulanan ücret tarifesine ek olarak Emlak Beyan Değeri ve Arsa Beyan Değeri talepleri bu kanun kapsamında alınan her talep için defaten 100 TL ücret belirlenmesi ve Temmuz ayı Belediye Meclisi gündemine gelene kadar alınacak ücretlerinde Belediye Geliri olarak kaydedilmesine

Belediye Meclisinin 04/07/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 5) Başkanlığımızın Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” kapsamında “Şehit Dursun Acar Caddesinin Yöresel Kimliğin Ön Planda Olduğu Kültür Caddesi Haline Getirilmesi” konulu projesi ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na başvuruda bulunulmuş ve sunduğumuz proje 28/06/2018 tarihli ve 104. Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülmüş olup Projemiz ASIL LİSTE’de yer alarak desteklenmeye hak kazanmıştır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 15’inci bendine istinaden “Şehit Dursun Acar Caddesinin Yöresel Kimliğin Ön Planda Olduğu Kültür Caddesi Haline Getirilmesi” kapsamında yapısal peyzajın tamamlanması ve caddeden cephe alan söz konusu taşınmazların yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak Kültür Sokağı haline getirilebilmesi için yenilenmesi, yenileme yapılan sokağın  ve taşınmaz cephelerinin projenin tamamlanmasının ardından asgari 3 yıl süre ile Başkanlığımızca korunması ve elde tutulması, mezkûr yönetmelik maddesine istinaden Proje Koordinatörü olarak görevlendirilmesinin yanında DOKA’ya sunulan proje kapsamında Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Başkanlığımız  Fen İşleri Müdürü Osman AYIK’ın yetkili kılınmasına Belediye Meclisinin 04/07/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 04/07/2018 günlü oturumuna son verildi.

 

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI’DAN ARTVİN BELEDİYESİNE ZİYARET

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+