Anasayfa / Haberler / NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI ÖZETİ

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI ÖZETİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİ 05/04/2017 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

Madde-1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince; Encümen üyelerinin gizli oyla seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda Ekrem ALTUN 15 oyla, Ahmet ÇELİK 15 oyla, Zafer YERLİ  15 oyla Encümen üyeliğine seçildiler.

Madde-2) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.  maddesine istinaden; 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Tarık BUCAK, Sait GÜRELİ, Tahsin ARSLAN, Muhammet YILDIRIM ve Nermin ALBAYRAK’dan teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; 5 kişilik İmar Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Sait GÜRELİ, Zafer YERLİ, Rıza AKYÜZ, Tahsin ARSLAN ve Akın DEDE’den teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Made-4) Meclis 1. Başkan Vekili Zafer YERLİ tarafından Belediye Başkanının 1 Yıllık  Faaliyet Raporu (06/04/2016-05/04/2017) Meclis üyelerine okundu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Meclis üyelerinin onayına sunuldu. Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde-5) Belediye Meclisinin 04/01/2017 gün ve 1 sayılı kararı ile Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için seçilen 3 kişilik komisyonun 09/01/2017-10/03/2017 tarihleri arasında yapmış olduğu denetim sonucunda düzenlenen Artvin Belediyesinin 6 maddeden ibaret 2016 yılı gelirlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu ve  13 maddeden ibaret Artvin Belediyesinin 2016  yılı giderlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu okundu, Meclis Üyelerinin onayına sunuldu. Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde-6) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 03/03/2017 tarih ve 30546965-045.02/5529 sayılı yazısı ve Artvin Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 07/03/2017 tarih ve 62422787-045.02-E.1843 sayılı yazıları ve eklerinde bahse konu “Doğalgazın Yaygınlaştırılması” ile ilgili “Bazı Belediyelerce zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinde önemli ölçüde artışlar  yapılması ve bu artışlarında doğalgaz dağıtımı yapan şirketlerce tarifelere yansıtıldığı, bu durumun vatandaşları olumsuz etkileyeceği göz önüne alındığında doğalgaza yönelik altyapı yatırımlarının teşvik edilip yaygınlaştırılmasına katkı sağlama ve bu sayede bu tür yatırımların vatandaşa yansıyacak maliyetini azaltabilme amacıyla zemin tahrip ve üst kaplama bedelleri ile ilgili Belediye Meclislerince Karar almak sureti ile bedelsiz de yapılmasının mümkün olabileceği” ibaresine istinaden  İlimizde Doğalgaz Yatırımları sırasında zemin tahrip ve üst kaplama bedellerinin vatandaşa yansımaması için yapılacak çalışmalar sırasında oluşacak zemin tahrip ve üst kaplamaların bedelsiz olarak Belediyemizce yapılmasının uygunluğuna Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Artvin Merkez, Salkımlı Köyü, Erzurum Yolu Su Hızarı Mevkiinde bulunan 236 ada 1 parselde 27.000 m² arsanın Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak üzere satın alınmasının uygunluğuna, gerekli iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine            Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) İmar Komisyon Konuları:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-61 olan) ve Zeki DİNÇER tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 492 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 2400 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Ayrık nizam 4 (dört) kat Konut alanı şeklinde tanımlı olup, alanda Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 03.11.2010 tarih ve 76 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan ıslah imar planı bulunmaktadır.                                                                   

Söz konusu imar plan değişikliği teklifi; “492 ada 2, 3 ve 4 no.lu parsellerin oluşturduğu imar adasında bulunan parsellerin içerisinde bulunan mevcut binalar 2981 sayılı İmar Affı Kanunun kapsamında kurulan Yeminli Özel Teknik Bürolara başvuru yapmış ve imar affından ruhsat almış binalardır. 2981 sayılı Kanun kapsamında yapılacak Islah İmar Planı Değişikliği ile imar affından ruhsatlı binaların 3194 sayılı Kanun kapsamında ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilecek ve her bina müstakil parseline sahip olabilecektir. İmar planında yapılan değişiklikle, imar adasının doğu kesiminde yer alan 7 m’lik yolun 5 m olacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 5 m’ lik yaya yolu, parselin mevcut kadastral durumu ve yapıya ait halihazır durum dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılan düzenleme ile, ilgili parsel alanının, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. İmar planı değişikliği, nazım imar planı ana kararlarını yahut kullanımlarını

etkileyecek nitelikte olmadığında, yalnızca 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olarak hazırlanmıştır.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-61 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-58 olan) ve Celal ÖZTÜRK tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 165 ada 6, 11, 50 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3690 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 08.01.2014 tarih ve 6 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre Ayrık Nizam 3 (üç) kat konut alanı işlevinde Taks:0.30 Kaks:0.90 şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi; “planlamaya konu parselin yapı imar düzeni konut + ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. İmar planı değişikliği sonrasında parselin kat yüksekliği ve taban alanı katsayısı artırılmamıştır. Artvin kenti için Çayağzı Mahallesi’nin kentin giriş bölümü olan noktasından başlayarak kentin üst kotlarına kadar yapılması planlanan teleferik hattının planlama alanının üzerinden geçen ve pafta boyunca ilerleyen bölümü de yapılacak planlanmaların bir bütünlük oluşturması bakımından ayrıca imar planı üzerinde gösterilmiştir. Böylece parsel üzerinde yapılacak yapının irtifası ile teleferik hattının geçiş yüksekliği birlikte düşünülecektir. ” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-58 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-59 olan) ve İdris TAŞKIN tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 40 ve 44 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,96 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 01.06.2016 tarih ve 13 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 223 ada 44 parsel Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı şeklinde tanımlı olup ön bahçe mesafeleri 5 metre arka bahçe mesafesi ise 3 metre şeklindedir. 223 ada 45 parsel ise Ortaöğretim Alanı kullanımında ve E:2.00 Yençok:Serbest şeklinde olup bahçe mesafeleri tüm cephelerden 5 metredir. 223 ada 40 parsel ise Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı kullanımında görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği teklifi “eski 223 ada, 39 nolu parselin, önemli bir bölümünün ortaokul alanına ayrılmasından dolayı, bölgede azalan konut alanı miktarının, mülkiyeti aynı kişilere ait, 40 ve 44 nolu parsellere aktarılabilmesi amacıyla, 40 nolu parselin ayrık nizam 5 (beş) kat olarak, 44 nolu parselin ise ayrık nizam 5 (beş) kat ve 44 parselin, doğusunda

bulunan Ortaöğretim tesis alanı durumundaki 45 parsel ile olan mesafesinin arttırılması ve 44 parselde kot farkından dolayı yapılması gereken istinat duvarının yükünün azaltılması amacı ile parselin batısında bulunan ön bahçe:3 metre, kuzeyinde ve güneyinde bulunan ön bahçe:5 metre ve arka bahçe:5 metre olacak şekilde düzenlenmesidir. Ortaokul alanının imar planı değişikliği sınırlarına dahil edilmesi, plan değişikliğinde kat artışına imkan veren eski konut alanı bölgesine isabet etmesinden dolayıdır.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-59 olan) plan değişikliği teklifi görüşülerek oylamaya geçildi. Meclis Üyelerinden; Sinan SARAÇ, Cemal BEKÇİ, Akın DEDE ve Ayhan KESKİN’in emsal teşkil edecek olması gerekçesi ile red oyu , diğer üyelerin evet oyu kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) ve Aycan YÜZBAŞIOĞLU tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 163 ada 11,12,25,28 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3797 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 26.06.2001 tarih ve 15 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 12,25,28 parseller Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı olup 7 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır. 11 parsel ise Ayrık nizam 5 (beş) kat Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “ Mevcut imar planında parselin kuzeybatı yönünden cepheli olduğu 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, taşınmaz kültür varlığı olarak tespit edilen, tescilli yapıya yakın mesafede olması yapının korunmasına yönelik olumsuz bir durum teşkil etmesi nedeniyle Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 1510 sayılı kararı ile, 16.04.2014 tarih ve 1781 sayılı kararları dikkate alınarak, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun,  tescilli taşınmazı olumsuz etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 7m’ lik yaya yolu, parselin mevcut kadastral durumu ve yapıya ait halihazır durum dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılan düzenleme ile ilgili parsel alanının, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.03.2017 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinden etkilenen 163 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tescilli taşınmaz olması nedeniyle, söz konusu plan değişikliği için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.01.2017 tarih ve 2503 sayılı kararına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-62 olan) ve Başkanlığımızca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 69 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 395 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Lojman Alanı” şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “ Söz konusu taşınmaz üzerinde Başkanlığımızca aşevi ve misafirhane yapılabilmesi için taşınmazın mevcut imar planındaki tanımının “Belediye Hizmet Alanı (Aşevi ve Misafirhane)” olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.03.2017 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-62 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-63 olan) ve DSİ 26. Bölge Müdürlüğü’nce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 253 ada 34 ve 38 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 22150 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 38 parselin bir kısmı Orman Alanı bir kısmı ise park şeklinde tanımlı olup 34 parselin bir kısmı Orman Alanı bir kısmı da plansız alanda kalmaktadır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “Planlama ile oluşturulan İçme Suyu Arıtma Tesisi için Emsal:0,40 yükseklik ise serbest olarak belirlenmiştir. Tesis etrafında orman alanları olması nedeniyle, imar planındaki cephe hattından herhangi bir çekme mesafesi önerilmemiştir. ” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.03.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-63 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden oy birliği ile uygun olduğuna,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-64 olan) ve Başkanlığımızca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 360 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 49000 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmazın, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı Belediye Sosyal Hizmet Tesisi bir kısmı da Turistik Tesis Hizmet Alanı Tesisi şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “Söz konusu taşınmaz üzerinde Başkanlığımızca Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılabilmesi için taşınmazın mevcut imar planındaki tanımının “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Evi)” olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 01.03.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-64 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasının “ İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine istinaden uygunluğuna, fakat vatandaşlardan gelen itiraz dilekçeleri de göz önünde bulundurularak konunun detaylı incelenmek üzere komisyonda kalmasına Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-9)   İmar Plan Değişiklikleri:

  1. Artvin Çoruh Üniversitesinin görevlendirdiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL tarafından hazırlanan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 163 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-65 olan) değişiklik dosyasının öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesinin 2. Ve 5. Maddesine ve İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre incelenmek üzere Komisyona havalesine;
  2. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Artvin İli, Merkez İlçesi, Şehitlik Mahallesi mücavir alan sınırlarında tescil harici alanda spor tesisi, rekreasyon alanı, ibadethane ve resmi kurum alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-66 olan) değişiklik dosyasının İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre incelenmek üzere Komisyona havalesine Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-10) Belediye Başkanlığımız Mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yolların coğrafi yapısının dik olması, iklim şartlarının ağırlaşması sıcaklık farkları ile aşırı yağışlar nedeniyle yollardaki asfaltlarda yer yer çukurlaşmalar ile kopmalar ve çatlaklar oluşmakta olup, yolların tamiratı asfalt yapım işinin maliyetli olması asfalt yapımı için Karayollarından alınan asfaltın yetersiz olması ve ihtiyacımızı karşılayamaması ayrıca diğer yönden Ardanuç’taki asfalt şantiyesinden temin ettiğimiz asfaltın maliyeti ve nakliyesindeki zaman kaybı göz önüne alınıp değerlendirildiğinde aşarı masraflı olması nedeniyle Asfalt Plentine ihtiyaç duyulmakta olup; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından  Asfalt Plenti Tesisinin (Ekip-Ekipmanları ile birlikte) Belediye Başkanlığımıza hibe olarak kabulüne ve hibe işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine   Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-11) İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 28.03.2017 tarih ve E.752487 sayılı Mera Gelirleri Tahsili ile ilgili Resmi Yazı da bahse konu Mezbahane ve Hayvan Satış Pazarından alınacak ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına yatırılacak pay ile ilgili olarak  Belediyemizce alınan Muayene Harcı ve Kesim Ücretine ek olarak Küçük Baş Hayvan Başına 0,75 TL +KDV, Büyük Baş Hayvan Başına 7,50 TL +KDV olacak şekilde Mera Geliri  belirlenmesine  Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

      Madde-12) 07.12.2016 tarih ve 134 sayılı Belediye Meclis kararı ile; Artvin Orman İşletme Müdürlüğü ve Artvin Belediye Başkanlığı arasında  26.12.2016 tarihinde yapılan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına kiralanmış olan Artvin Merkez Balcıoğlu Mah. Kafkasör Mevkiinde 38.35 hektarlık Kent Ormanı alanı içerisinde bulunan 330 m² Misafirhane, 175m² Kır Kahvesi(Villa), 3400m² Bahçeden oluşan Sosyal Tesislerin Belediyemiz marifetiyle Belediyemiz personeli ve Belediyemiz misafirlerine hizmet vermek üzere Misafirhane olarak kullanılmasına, mevcut personel ile vardiya usulü işletilmesi mevcut personel içinde uygun vasıfta personel bulunmadığı durumlarda ihtiyaç duyulan personel için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67.Maddesi hükmü doğrultusunda hizmet alımı yoluyla personel çalıştırılmasına ve Belediye Personeli için Kahvaltı dahil 32,41 TL +KDV,  Kamu personeli için 46,30 TL +KDV  yatak ücreti alınmasına,  gelen misafirlerin isteği doğrultusunda kahvaltı dışında verilecek yemek hizmeti için Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak olan ücret tarifesinin uygulanmasına  Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-13) 14/12/2016 tarih ve 138 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe giren  Ticari Taksi – Öğrenci Servisi – Personel Servisi ve Dolmuş Minibüsü Araçları Çalıştırma Yönetmeliği ilgili odalara tebliğ edilemediğinden, tebligat süresi göz önüne alınarak Belediye Meclisince çıkarılan yeni Yönetmeliğin yürürlük tarihinin 15/04/2017 tarihi olarak belirlenmesine  Belediye Meclisinin 05/04/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 05/04/2017 günlü oturumuna son verildi.

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ARTVİN’DE KİTAP FUARI AÇILDI

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+