Anasayfa / Haberler / HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUM KARARLARI ÖZETİ

HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİSİ OLAĞAN OTURUM KARARLARI ÖZETİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 DÖNEMİ 07/06/2017 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 Madde-1) Artvin Belediye Başkanlığı 2016 yılı bütçe kesin hesabı ile ilgili 05/06/2017 günlü Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce maddeler halinde sıralanarak görüşülerek; Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar altına alındı.

Madde-2) Özgür Kamil KOÇER’in 12/04/2017 tarihli dilekçesi ile Çamlık Mahallesi, Çiftlik Sokak No:19 adresinde bulunan Mars Otel isimli işyerine içkili lokanta açma talebine istinaden belirtilen yer “İçkili Yerler Krokisi” içerisinde olmadığından, İlçe Jandarma Komutanlığına görüş sorulmuş olup olumlu rapor gelmiş ise de belirtilen adrese İçki ruhsatı verilmemesine ve adresin “İçkili Yerler” krokisi içerisine alınmamasına ve  talebinin  reddine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Madde-3) Belediye Meclisinin 20.04.2016 tarih ve 48 sayılı  Kararı ile, Artvin Merkez, Çarşı Mahallesi, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi kapsamında “Hürriyet Caddesi’nin Yöresel Kimliğinin Ön Planda Olduğu Kültür Caddesi Haline Getirilmesi” konulu projesi ile DOĞU KARADENİZ KALKINMA ajansına başvuruda bulunulmuştur ve ajans tarafından kabul edilmiştir. Başkanlığımızca söz konusu iş 27.02.2017 tarihinde ihale edilerek, 03.04.2017 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 73.üncü maddesinin; “ Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin, İl ve İlçelerde Belediye Meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda Artvin merkez, Hürriyet Caddesinde bulunan binaların, caddeden cephe alan bina cephelerinin yenileme işlerinin yapımı gerçekleştirilecektir.

Hürriyet Caddesinde, bölgenin tarihi ve kültürel mirası, yöresel kimliği ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturularak bu alanların iyileştirilmesi, yeniden ortaya çıkarılması ve turizm değeri haline getirilmesi amacıyla cephe yenilemesi ve cadde boyunca çevre tanzimi, peyzaj çalışması yapılacaktır. Cephe yenilemesi işlerinin yapılabilmesi, cephe düzenleme işleri masraflarının kat malikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre tahsil edilmesi ayrıca tabela gibi diğer düzenlemeye ilişkin masrafların da kat malikleri tarafından karşılanmasına Belediye Meclisinin 03/05/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verilmiştir;

Belediye Meclisinin 03/05/2017 Kararına istinaden; Cephe yenilemesi işlerinin yapılabilmesi, cephe düzenleme işleri masraflarının kat malikleri tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine göre tahsil edilmesi ayrıca tabela gibi diğer düzenlemeye ilişkin masrafların da kat malikleri tarafından karşılanması hükmüne istinaden belirtilen   Kat Maliklerinden karşılanacak ücretin % 25 olarak belirlenmesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) Artvin Belediye Başkanlığı olarak,  Türkiye’nin uluslar arası temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında Kentsel, Kültürel ve Doğal Mirasın bir ortak miras anlayışıyla korunması ve yaşatılması  amacıyla kurulmuş olan Tarihi Kentler Birliğine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin “Diğer Mahalli İdarelerle Birlik Kurulmasına, Kurulmuş Birliklere Katılmaya veya Ayrılmaya Karar Vermek” bendine istinaden;  Tarihi Kentler Birliğine üye olunmasına ve Belediyemizi temsil etmek üzere Asıl Üye olarak Meclis Üyesi Zafer YERLİ’nin,  Yedek Üye olarak Meclis Üyesi Rıza AKYÜZ’ün seçilmelerine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) İlimiz Çarşı Mahallesi Hastane kavşağından itibaren Yeni Mahalle yolunda Devlet Lojmanları ile Fıstıklı Köyü yol ayrımına kadar olan kısma “Hasan Ekinci Bulvarı” isminin verilmesine, ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereğince Valilik Makamının onaylarına sunulmasına Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-6) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda;

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile müştereken yapılan Görevde Yükselme Sınavı neticesinde, Belediyemizde görevli 2 adet İtfaiye Eri Görevde Yükselme Sınavında başarılı olarak İtfaiye Çavuşu kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Bu maksatla; Belediye Meclisinin 04/04/2012 gün ve 31 sayılı kararı ile oluşturulan Norm Memur Kadrolarından, ilgililerin kazanılmış hak aylık dereceleri göz önünde bulundurularak; boş bulunan 21614 unvan kodlu 2 adet 9’uncu dereceli İtfaiye Çavuşu kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 3’üncü dereceli İtfaiye Çavuşu kadrosunun ihdası,

Ayrıca; 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin ekinde bulunan  (B) Grubu İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde bulunmayan, Belediye Meclisinin 04/04/2012 gün ve 31 sayılı kararı ile oluşturulan Norm Memur Kadrolarından boş bulunan 21612 unvan kodlu 1 adet 5. Dereceli İtfaiye Onbaşısı kadrosunun iptal edilmesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve 27/11/2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda;

Belediye Meclisinin 04/04/2012 gün ve 31 sayılı kararı ile oluşturulan Norm Memur Kadrolarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar ve ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesi göz önünde bulundurularak; dolu bulunan 21609 unvan kodlu 2 adet 5’inci dereceli Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek, 2 adet 3’üncü dereceli Zabıta Memuru kadrosunun ihdasına Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) Mülkiyeti Artvin Belediye Başkanlığına ait Artvin Merkez Çarşı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:2 de bulunan 15,30 m² işyeri (büfe) ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yanında yapılan diğer işyerleri ile aynı özellikte tadilat yapılacağından işyeri tahliye edilmiş, işyeri tadilatı yapıldıktan sonra yeniden 9 yıllığına kiralanmasına karar verilerek, kira bedelinin belirlenmesi için Bedel Tespit Komisyonuna, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-9) İmar Komisyonu Konuları:

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı(plan işlem numarası UİP-7328-64 olan) ve Başkanlığımızca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 360 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 49000 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmazın, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı Belediye Sosyal Hizmet Tesisi bir kısmı da Turistik Tesis Hizmet Alanı Tesisi şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “Söz konusu taşınmaz üzerinde Başkanlığımızca Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılabilmesi için taşınmazın mevcut imar planındaki tanımının “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Evi)” olacak şekilde plan değişikliğinin yapılması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 03.05.2017 tarih ve 51 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-64 olan) plan değişikliği teklifinin yapılan değerlendirme sonucu, Başkanlığımızca yapılması planlanan Sokak Hayvanları Bakım evi Projemiz için yeni yerin belirlenmesi ve belirlenen taşınmazın orman ön izninin kesinleşmiş olması nedeniyle bu plan değişikliğinin uygun olmadığına;

2.​ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-67 olan) ve Artvin İl Özel İdaresi tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi sınırlarında bulunan taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 1160 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “Artvin İl Özel İdaresi tarafından hizmet binası olarak kullanılan alanın imar planındaki ada sınırları mülkiyet hattına göre yeniden düzenlenmesi” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 05.04.2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-67 olan) plan değişikliği teklifinin yapılan değerlendirme sonucu uygun olduğuna,

3.​ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-68 olan) ve Başkanlığımızca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Mesut YÜKSEL’in görevlendirilmesi ile yaptırılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 204 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ve yakın çevresine ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3400 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz ve yakın çevresi, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Çöp Alanı şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi “Söz konusu taşınmaz üzerinde Başkanlığımızca Sokak Hayvanları Bakım Evi yapılabilmesi için taşınmazın mevcut imar planındaki tanımının “Belediye Hizmet Alanı (Sokak Hayvanları Bakım Evi)” olacak şekilde plan değişikliğinin yapılmasına Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-10)Gültekin AKDENİZ’in 16/05/2017 gün ve tarih ve 2097 sayılı dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 323 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ait İmar Planı (Plan işlem numarası UİP-7328-68 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmadığı, bahse konu talebin öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesinin 4 ve 5. Maddesine ve 3194 Sayılı İmar Kanununun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-11) Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi F47C07A3C4 pafta 278 ada 1 – 2 parseller ve 298 ada 8 – 9 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede yol çalışası yapılacağından taşınmazların yola denk gelen kısımlarının kamulaştırılmasının uygunluğuna ve kamulaştırma işlemleri için Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-12) Mülkiyeti Artvin Belediye Başkanlığına ait;

Artvin Merkez, Çarşı Mahallesi, Sanayi Sokak F47C07A3B pafta 474 ada 11 parsel üzerinde bulunan AVM’de 1 ve 2 bodrum 2, 1 ve 2 bodrum 3, zemin 4-5-6-7-8 nolu bağımsız bölümler, 1. Kat 16-17-18-19 nolu bağımsız bölümler, 2. Kat 20-21-22-23-24 nolu bağımsız bölümler ve 3. Kat 28-29-30-31-32 nolu bağımsız bölümlerin satışlarına ve Belediyemiz menfaatine olacak şekilde gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarıyla takas, trampa ve mahsuplaşma (Maliye Bakanlığı Arsa takası, GV, KDV, DV, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ve yer tahsisi, Sosyal Güvenlik Kurum Sigorta Prim giderleri vb.)karar verilerek satış bedellerinin tespiti için Bedel Tespit Komisyonuna, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-13) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ücretsiz olarak Belediyemize hizmetlerinde kullanılmak üzere çöp aracı, çöp konteynırı ve yeraltı çöp konteynırı talebinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-14)Ramazan Bayramı süresince (25-27 Haziran 2017) Belediyemize ait Şehir İçi Toplu Taşımacılıkta kullanılan 34 ZB 7523 ve 34 ZB 7540 plakalı otobüslerimizin halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermesine Belediye Meclisinin 07/06/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 07/06/2017 günlü oturumuna son verildi.

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI’DAN ARTVİN BELEDİYESİNE ZİYARET

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+