Anasayfa / Galeri / Foto Galeri / BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİ NİSAN AYI KARARLARI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİ 04/04/2018 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

Madde 1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince; Encümen üyelerinin gizli oyla seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda;

1) Ahmet ÇELİK      14 oyla,

2) Zafer YERLİ         14 oyla,

3) Ekrem ALTUN     14 oyla Encümen üyeliğine seçildiler.

Madde 2) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.  maddesine istinaden; 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Tarık BUCAK, Sait GÜRELİ, Erdinç İNAL, Tahsin ARSLAN ve Cemal BEKÇİ’den teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.  maddesine istinaden; 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Tarık BUCAK, Sait GÜRELİ, Erdinç İNAL, Tahsin ARSLAN ve Cemal BEKÇİ’den teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 4) Meclis 1. Başkan Vekili Zafer YERLİ tarafından Belediye Başkanının 1 Yıllık Faaliyet Raporu (05/04/2017-04/04/2018) Meclis üyelerine okundu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Meclis üyelerinin onayına sunuldu. Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde 5) Belediye Meclisinin 03/01/2018 gün ve 1 sayılı kararı ile Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için seçilen 3 kişilik komisyonun 08/01/2018-09/03/2018 tarihleri arasında yapmış olduğu denetim sonucunda düzenlenen Artvin Belediyesinin 6 maddeden ibaret 2017 yılı gelirlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu ve  12 maddeden ibaret Artvin Belediyesinin 2017  yılı giderlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu okundu, Meclis Üyelerinin onayına sunuldu. Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde 6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veya diğer Özel Kurumların servis taşımacılığını yapmakta olan Personel Servis araçlarına 01/09/2009 tarih ve 2009-04 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı ile (08 S) harf serisi plaka tahsisi yapılmış olup;

Artvin Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ticari Taksi-Öğrenci Servisi-Personel Servisi ve Dolmuş Minibüs Araçları Çalışma Yönetmeliğinin 2. Maddesinin (d) bendinde tanımlanmış olan  (08 S) plaka ile Personel Servis Taşımacılığı yapmakta olan araçlardan 2 Yıl aktif olarak çalışmadıkları ve Belediyemizden “Çalışma Ruhsatı” Ek-1 Belgesi almadan çalıştıkları tespit edilenlerin plakaları Artvin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürlüğü’ne bildirilerek iptal edilmesi hususu hakkında daha detaylı araştırma yapılması için Komisyon Kurulmasına ve Komisyon Üyelerinin;  Meclis Üyesi Tarık BUCAK, Meclis Üyesi Erdinç İNAL ve Meclis Üyesi Sinan SARAÇ, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Tuncer BİLGİN ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Ticaret ve Sanayi Odasından ve Şoförler Odasından 1’er Temsilciden teşekkül ettirilmesine, oluşturulan Komisyon görüşlerinin ve raporlarının değerlendirilmek üzere bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                                                                                                                                         Sayfa 2

Madde 7) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinin 4’üncü bendine istinaden “Yöresel Kimliğin Ön Planda Olduğu “Mamazimda Çoruh Nehri Kıyı Rekreasyon Projesi” kapsamında yapısal peyzajın tamamlanması ve yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak bölgedeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip alanların meydan, sokak, mahalle v.b. alanlarda turizm değeri haline getirilmesi amacıyla korunması, iyileştirilmesi ve yeniden ortaya çıkarılmasının tamamlanmasının ardından asgari 3 yıl süre ile Başkanlığımızca korunması ve elde tutulması, mezkûr yönetmelik maddesine istinaden Proje Koordinatörlüğünün Fen İşleri Müdürü Osman AYIK tarafından yapılmasına Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 8) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 15’inci bendine istinaden “Şehit Dursun Acar Caddesinin Yöresel Kimliğin Ön Planda Olduğu Kültür Caddesi Haline Getirilmesi” kapsamında yapısal peyzajın tamamlanması ve caddeden cephe alan söz konusu taşınmazların yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak Kültür Sokağı haline getirilebilmesi için yenilenmesi, yenileme yapılan sokağın  ve taşınmaz cephelerinin projenin tamamlanmasının ardından asgari 3 yıl süre ile Başkanlığımızca korunması ve elde tutulması, mezkûr yönetmelik maddesine istinaden Proje Koordinatörlüğünün Fen İşleri Müdürü Osman AYIK tarafından yapılmasına Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 9) İmar Komisyonu Konuları:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-24 olan) ve 1/1000 Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-92 olan) Başkanlığımızca yapılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Teleferik hattı imar planında güzergah değişikliğine ait plan değişikliği çalışmasında yalnızca güzergah değişikliği yapılmış olup herhangi bir yoğunluk artışı söz konusu değildir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/03/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-24 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-92 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına oy birliği ile karar verildi.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-96 olan) Celal ÖZTÜRK tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 4 ada 8,9,10 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 41070.20 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda Ayrık Nizam üç kat (A-3) Konut Alanı Taks:0.30 Kaks:0.90 şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın “E:1.60 Yençok:10 kat” olması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/03/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-96 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına oy birliği ile karar verildi.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-98 olan) Bahattin DEMİRÖZ tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan 101 ada 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 14134.31 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda Ayrık Nizam dört kat (A-4) Konut Alanı ile 5 metrelik ve 7 metrelik imar yollarından oluşmaktadır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın “7 Metrelik imar yolunun parsel sınırına kaydırılarak 8 metre yapılması ve 5 metrelik imar yollarının kaldırılması ile Ayrık Nizam dört Kat (A-4) olan yapı adalarının Ayrık Nizam beş Kat (A-5) olması ve otopark ve park alanının ayrılması” şeklindedir.

        Sayfa 3 

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/03/2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-98 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, su deposu alanı büyüklüğünün muhafaza edilmesi, kat artışının olması nedeniyle yapı ruhsatı aşamasında parsel bazında jeolojik-jeoteknik etüt raporunun da ilgili kurum tarafından onaylatılarak sunulması ve yapı ruhsatı düzenlenmeden önce ilgili Noterden, toplamda 500 m² olacak şekilde 101 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinde park yapılması ve Belediyenin göstereceği herhangi bir parsel/parseller üzerinde toplamda 1000 m² kapalı otopark yapılacağının taahhüt edilmeden ruhsat düzenlenemeyeceği ve taahhüt yerine getirilmediği takdirde yapının iskan edilmeyeceği şartıyla plan değişikliği teklifinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 507 ada 10 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 192 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda konut alanı şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın Trafo Alanı olarak tanımlanması şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/03/2018 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-99 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, teknik ve yerinde incelemeler yapılana kadar Komisyonda kalmasına oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-100 olan) Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 24 nolu orman bölmesine ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 12500 m²’lik alanı kapsamaktadır. Söz konusu alan imar durumunda Sağlık Tesis Alanı E:2.00 Yençok: Serbest şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın “yapılması planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi projesi kapsamında geoteknik önlemlerin alınabilmesi için mevcut imar adasının yaklaşık 4.489,454 m² arttırılması” şeklindedir.

 

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 07/03/2018 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-100 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, yapılması istenen ilave imar planının ruhsat aşamasında yapılacak olan parsel bazlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Sonuçlarının uygulanması koşuluyla uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-101 olan) Artvin İl Milli Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlatılarak Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 414 ada 7 ve 183 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar mevcut imar planında Resmi Tesis Alanı şeklinde tanımlıdır. Plan değişikliği teklifi söz konusu alanın “Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanı ” olması şeklindedir.

 

Artvin Belediyesi Meclisince İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-101 olan) plan değişikliği teklifinin değerlendirme sonucu, uygun olduğuna Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                                                                                                                                                                                                                                                   Sayfa 4

Madde 10) Artvin Kadastro Müdürlüğünün 24/01/2018 gün ve 222962 sayılı yazılarına istinaden; Yeni Mahalle sınırları içerisinde 6831 Sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin b bendine göre Hazine adına Orman sınırı dışına çıkarılan taşınmazların 5831 sayılı kanun gereğince yapılacak fiili kullanım Kadastrosu çalışmalarına katılacak ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere mahalle muhtarlarının da görüşleri doğrultusunda 6 kişilik bilirkişinin Fikri ALPASLAN, Mahmut ÇAVDAR, Zafer ÇELİK, Kemal DİNLER, Ümit YALÇINKAYA ve Şerif YİĞİT’ten oluşturulmasına Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 11) İlimiz Belediye Hudutları içerisinde (S) plaka personel Servis Taşımacılığı yapan araçlar ile ilgili 21/02/2012 tarih ve 27 Sayılı Belediye Meclisi Kararına istinaden 20 adet Personel Servisi (S) plaka satış kararı alınmış olup; 0058-0067 dahil 10 adet plaka satışı yapılmıştır. İlimizde Personel Servis Taşımacılığı yapan araçların 01/09/2009 tarih ve 2009-04 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı ile  (S) plaka zorunluğu olduğundan Kurumların Personel Servis Araçlarını kiralama ihalelerinde rekabet ortamının artırılması gerekmektedir.   Toplam 47 adet (S) plaka Personel Servis Taşımacılığı yapan aracın günümüz şartlarında yeterli olmadığından arz ve talep dengesi gözetilerek  (S) 0001 plaka dahil (S) 0010 plakaya kadar toplam 10 adet (S) plaka satışının yapılabilmesi hususunun değerlendirilmesi için Komisyon Kurulmasına ve ve Komisyon Üyelerinin;  Meclis Üyesi Tarık BUCAK, Meclis Üyesi Erdinç İNAL ve Meclis Üyesi Sinan SARAÇ,Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdür Vekili Tuncer BİLGİN ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Ticaret ve Sanayi Odasından ve Şoförler Odasından 1’er Temsilciden  teşekkül ettirilmesine, oluşturulan Komisyon görüşlerinin ve raporlarının değerlendirilmek üzere bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 12) Hatice YELKENCİ’nin  13/03/2018 tarih ve 1536 sayılı dilekçesinde; Başkanlığımızın uygun görmüş olduğu yerde hayrat çeşme yaptırma şartıyla 4.000,00 TL bağış yapma talebi Meclisimizce incelenerek yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci badesinin (g) bendi gereğince 4.000,00 TL’nin Belediyemiz hesaplarına yatırılması kaydıyla Belediyemizce de uygun görülecek yere hayrat çeşme yaptırma talebinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 13) Belediye Meclisi karar tarihinden sonra göreve başlayarak 31/12/2018 tarihine kadar Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan 1 Adet Mühendis (Harita Mühendisi), 1 Adet Mimar, 1 Adet Şehir Plancısı, 1 Adet Peyzaj Mimarı ve 2 Adet Tekniker (İnşaat ve Harita Teknikeri) unvanlarındaki personel için unvan bazında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018 yılında belirlemiş olduğu Tam Zamanlı Personel Net Ücret Tavanlarını aşmamak kaydıyla, Ücretlerinin;

MÜHENDİS (Harita Mühendisi)12.650,00 TL
MİMAR12.650,00 TL
PEYZAJ MİMARI12.650,00 TL
ŞEHİR PLANCISI12.650,00 TL
TEKNİKER (Harita Teknikeri)12.350,00 TL
TEKNİKER (İnşaat Teknikeri)12.350,00 TL

 

uygulanmasına

Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 14) Belediye Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 98 sayılı kararı ile Ali Nihat GÖKYİĞİT tarafından yapılacak olan 1.000.000,00 TL’lik Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi Projemiz için şartlı bağış miktarının 500.000,00 TL’si 16/10/2017 tarihinde yatırılmış olup; Geriye kalan miktar için bağışçı ismi değiştirmek istediği beyanında bulunulmuş, kalan 500.000,00 TL’nin Ali Nihat GÖKYİĞİT Vakfı adına yapmak istediğini beyan etmiştir.

                             Sayfa 5

 Bağışçının talebi üzerine şartlı bağış için geriye kalan miktarda bağışçı değişikliği yapılması hususunun uygunluğuna Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 15) Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılarak ilgi yazı ile Başkanlığımıza sunulan Artvin İli, Merkez İlçesi, Şehitlik Köyü mücavir alan sınırlarında bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 122 ada 2 parsel sayılı taşınmazın mevcut imar planında Rekreasyon alanı olan durumunun “Sosyal Tesis Alanı-Spor Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi amacıyla yapılan Uygulama İmar Planı (Plan İşlem Numarası UİP-7328-103 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Bahse konu talebin sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine  göre değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 04/04/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 04/04/2018 günlü oturumuna son verildi.

Ahmet ÇELİK

Belediye Başkan V.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAZICI’DAN ARTVİN BELEDİYESİNE ZİYARET

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+