Anasayfa / Galeri / Foto Galeri / BELEDİYE MECLİSİ 2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

BELEDİYE MECLİSİ 2016 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS KARARLARI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİ 02/11/2016 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 Madde-1)Belediyemizin 2017 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı ekleriyle birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince Encümence görüşülmüş olup; Gelir ve Gider denk olmak üzere 38.450.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin; Bütçe Komisyonuna havalesine, Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra düzenlenecek rapor ile birlikte 2. oturumda görüşülmek üzere Meclise sunulmasına, 2.oturumun 09/11/2016 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılmasına Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-2) 16/11/1993 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Dolmuş Minibüsleri Yönetmeliği, 07/12/2005 tarih ve 54 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Özel Servis Araçları Yönetmeliği ve 03/07/2013 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Taksi Durakları Çalışma Yönetmeliklerinin yürürlükten kaldırılarak yeniden hazırlanan Ticari Taksi, Öğrenci Servisi, Personel Servisi ve Dolmuş Minibüsü araçları Çalışma Yönetmelik taslağının; Belediye Meclis Üyesi Zafer YERLİ, Belediye Meclis Üyesi Tarık BUCAK, Belediye Meclis Üyesi Muhammet YILDIRIM, Belediye Meclis Üyesi Tahsin ARSLAN ve Belediye Meclis Üyesi Sinan SARAÇ ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Ticaret ve Sanayi Odasından ve Şoförler Odasından 1’er temsilciden oluşan “Ulaşım Komisyonu”nun Kurulmasına ve Kurulan Ulaşım Komisyonca incelendikten sonra bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

         Madde-3) Belediyemizin 2016 yılı bütçesinde yıl sonuna kadar ön görülen ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından;

46.08.02.05.05.01.03.01.00.09.01 kodlu Personel Yedek Ödenek Kaleminden 134.000,00 TL nin 23.000,00 TL’si  46.08.02.101.05.01.01.03.01.02.01 kodlu  Memurlar  Kalemine; 57.000,00 TL’si 46.08.02.101.05.01.01.03.01.01.01 kodlu Memurlar Kalemine, 54.000,00 TL’si  46.08.02.02.05.01.01.01.01.01 aktarılmasına;

46.08.02.38.05.06.02.00.00.09.01 kodlu Personel Yedek Ödenek Kaleminden 84.400,00 TL nin  46.08.02.40.05.04.05.09.00.01.03 kodlu İşçiler Kalemine;

46.08.02.39.05.04.01.02.00.06.05 kodlu Gayrimenkul Sermaye Üretimi Kaleminden 150.000,00 TL nin  50.000,00 TL’si 46.08.02.31.01.01.01.00.00.03.05 kodlu Hizmet Alımı Kalemine, 100.000,00 TL’si  46.08.02.31.01.01.01.00.00.06.03 kodlu Gayri Maddi Hak Alımı Kalemine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesinin b bendi ve Mahalli İdarelerde  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince aktarılmasına Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4) Belediye Başkanı Sayın Mehmet KOCATEPE’nin 03/11/2016 tarihinde Doktora Eğitimine müracaatta bulunmak için K.K.T.C.’ne  gitmesinin uygunluğuna  Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5)  Belediyemizce Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden İlimiz Merkez İlçesi Şehitlik Köyü ve Dere Mahallesi sınırlarında bulunan Mesire Alanı olarak ilan edilen alanın Başkanlığımıza 10 yıllığına kiralanması talep edilmiş olup, Artvin Orman İşletme Müdürlüğünün yazısı ile; Artvin Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 43 ve 44 nolu bölümler içerisinde kalan Artvin Atatepe B Tipi Mesire yerinde yer alan 55.300 m²’lik alan içerisinde gelir getirici tesislerin ve muhtasarı tesislerin (1 Adet Kır Lokantası, 1 Adet Büfe, 2 Adet Yöresel Ürünler Sergi ve Satış Yeri-Toplam 557 m²) işletme hakkının tahmin edilen ilk yılki kira bedeli 30.000,00 TL üzerinden pazarlık usulü ile tarafımıza kiraya verilmesine Bakanlıkça olur verilmiş olan mesire yerinin (Atatepe’nin) 10 yıllığına kiralanmasına, gerektiğinde üçüncü kişilere (9 Yıllığına) kiraya verilmesine, kiralama iş ve işlemlerini takip etmek ve ihale işlemlerini gerçekleştirmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeli Ziraat Mühendisi Esin KURUL’un fiyat artırma yetkisi ile yetkilendirilmesinin uygunluğuna  Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-6) İmar Komisyon Konuları:

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli

Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-36 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 487 ada 54 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 360 m²’lik bir alanı kapsamaktadır.

Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 07.11.2007 tarih ve 82 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliği sonucunda, Bitişik nizam beş (B-5) kat Konut Alanı ve M şeklinde tanımlı olduğu görülmektedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile, 487 ada 54 parselin mevcut imar durumunda yola cephesiz olması nedeniyle yola cephesinin sağlanması amaçlanmıştır. Plan değişikliğinin yapılması için Başkanlığımızca görevlendirilen Şehir Plancısı Mesut Yüksel’in söz konusu taşınmaza ait plan değişikliğine yönelik, “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında incelediğinde, mahreç sağlanması planlanan 487 ada 54 parsele arasından geçen kadastro yolunun maksimim 2 metre olduğunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasının (c) “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur.

Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” Bendine ve (ç) “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” Bendine istinaden söz konusu taşınmaza mahreç sağlanabilmesi için minimum 7 metrelik imar yapılmasına esas plan değişikliği, özel mülkiyete konu parsellerin bir kısmını imar halde iken yol olarak değiştireceğinden parsel maliklerinin muvafakatına gerek duyulmaktadır.” Şeklindeki inceleme raporunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih ve 2842 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza sunmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 05.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) plan değişikliği teklifinin  yapılan değerlendirme sonucu, yeterli teknik ve yerinde incelemelerin tamamlanabilmesi için komisyonda kalmasına Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-7)İmar Plan Tadilatları

 

  1. Aycan YÜZBAŞIOĞLU’nun ilgi (a) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin

İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 163 ada 11,12,25,28 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. , 5. , 6. Fıkrasına, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilerek, 163 ada 11 parsel sayılı taşınmazın plan değişikliği dosyasının imar komisyonuna havalesine, ayrıca tescilli eser olması nedeniyle plan değişikliği dosyasının öncelikle, Artvin İlinin bağlı bulunduğu Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün görüşü sorularak, kuruldan olumlu görüş gelmesi halinde ve plan değişikliğinden etkilenen parsellerin muvafakatnamelerinin tamamlanması durumunda imar komisyonunca değerlendirilmesine

  1. Kemal TUTUM’un ilgi (b) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 202 ada 31,45,46 parsel ve 87 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-51 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.

Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. , 3. , 5. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,

  1. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Artvin Yurt Müdürlüğü’nün ilgi (c) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahallesi sınırlarında bulunan 163 ada 48,49 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-16 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-53 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır.

Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. ve 3. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,

  1. Başkanlığımızca yaptırılan, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 202 ada 13,14,15 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-52 olan) dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Maddesinin 1. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,

Söz konusu plan değişikliği dosyalarının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre,

İncelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-8) 02/12/2016   tarihinde kira sözleşmesi dolacak olan, Artvin İli Merkez, Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Atapark içerisinde bulunan Çay Bahçesi Kapalı alan (38 m²) açık alanlık (79 m²) yerin; Yol geçme projesinin ilgili yerden geçeceği sebebi ile yeniden kiralanmamasına Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

     Madde-9) Artvin Merkez sınırları içerisinde hayvanların korunması amacıyla bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için hayvan bakım evi yapılmasının uygunluğuna Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

         Madde-10) Sayıştay Başkanlığının 21/10/2016 gün ve 165 sayılı yazıları ekindeki Belediyemizin Mali Yapısı ve Mali Tabloları denetimi sonucunda düzenlenen 2015 yılı Sayıştay Denetim  raporu; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55 nci maddesi gereğince Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü olağan oturumunda, Belediye Başkanı tarafından Meclisin bilgisine sunulmuş olup; oy birliği ile onaylandı.

     Madde-11)13 Temmuz 2005 gün ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85 nci maddesinin (b) bendi ile değişik 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl Özel İdareleri,Belediyeler  ve bunlara bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu; ancak , İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri” hükmü kapsamında Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere aracın Belediyemize bedelsiz devrinin uygunluğuna  Belediye Meclisinin 02/11/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak Kasım ayı oturumuna son verildi.

 

 

 

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ARTVİN KİTAP FUARINI 3 GÜNDE 15 BİN KİŞİ ZİYARE ETTİ

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+