Anasayfa / Galeri / Foto Galeri / ARTVİN BELEDİYESİ KASIM AYI 1.OTURUM MECLİS KARARLARI ÖZETİ

ARTVİN BELEDİYESİ KASIM AYI 1.OTURUM MECLİS KARARLARI ÖZETİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİ 07/11/2018 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZET

 Madde 1: . Belediyemizin 2019 Mali yılına ait Bütçe Tasarısı ekleriyle birlikte 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. maddesi gereğince Encümence görüşülmüş olup; Gelir ve Gider denk olmak üzere 45.000.000,00 TL olarak hazırlanan bütçenin; Bütçe Komisyonuna havalesine, Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra düzenlenecek rapor ile birlikte 14/11/2018 Çarşamba günü Kasım Ayı 2 nci oturumda görüşülmek üzere Meclise sunulmasına, Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde 2 :  Artvin Merkez Çarşı Mah. Sabit Osman Avcı Hürriyet Caddesinde yöresel kimliğinin ön planda olduğu Kültür Caddesine dönüştürülmesi Projesi  kapsamında, Artvin Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 56 sayılı kararına istinaden Bina Dış Cepheleri Kaplanması, boyanması ile ilgili bina sahiplerinden (Mesken, İşyeri) % 25’inin tahsil edilmesi kararı alınmış olup, Vatandaşların taksitlendirme isteği meclisimizce değerlendirilerek; Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taksitlendirmenin yapılmasına ve aşağıda ki şekilde uygulanmasına,

  • 0,00 TL –    500,00 TL Peşin
  • 500,00 TL – 1.000,00 TL arası 2 Taksit
  • 000,00 TL – 2.000,00 TL arası 4 Taksit
  • 000,00 TL – 4.000,00 TL arası 6 Taksit
  • 000,00 TL – 6.000,00 TL arası 8 Taksit
  • 000,00 TL – 8.000,00 TL arası 10 Taksit
  • 000,00 TL üstü 12 taksit olarak taksitlendirilmesi, kat maliklerinin taksitlendirme

yapması  ve  ilk taksit tutarının 31.12.2018 tarihine kadar ödemesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 3 : Mülkiyeti Artvin Belediye Başkanlığına ait; Artvin Merkez çarşı Mahallesi, İnönü Caddesi Aksakaloğlu İşhanı F47C07A3C1 pafta 525 ada, 52 parsel 1 kat 15 nolu 28,80  m² işyerinin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre  9 yıllığına kiralanmasına, kira bedelinin belirlenmesi için Bedel Tespit Komisyonuna, iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 4 : 04/10/2017 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile Belediyemiz Personeli; Personel yakınları Belediyemiz Misafirleri ile diğer Kamu kurum ve Kuruluş Personellerine hizmet vermek üzere Misafirhane olarak kullanılmasına karar verilen Artvin Merkez, çarşı Mahalle, Sabit Osman Avcı (Hürriyet) Caddesi, No:34 adresinde bulunan Misafirhanede 5393 sayılı Belediye Kanununca Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığı adı altında belirtilen 15 inci maddenin;

  1. a) bendi; Belde sakinlerinin Mahalli Müşterek Nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak şeklinde ifade edilmekte ve Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliği (SAYI:2017-6)hükümleri çerçevesinde; Şehrimizde Üniversite okumak üzere gelen öğrencilerin konaklama ihtiyaçları hasıl olduğundan ve öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunması amacı ile 04/10/2017 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Misafirhane olarak kullanılmasına karar verilen Misafirhanede öğrencilerin de konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi uygun görülerek; Günlük Konaklama Ücretinin Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemeği (KDV Dahil) 15,00 TL olarak belirlenmesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                                                                                                                        (Sayfa 2)

Madde 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği ile müştereken yapılan Görevde Yükselme Sınavı neticesinde, Belediyemizde görevli 1 adet Zabıta Memuru Görevde Yükselme Sınavında başarılı olarak Zabıta Komiseri Kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Bu Maksatla; Belediye Meclisinin 04/04/2012 gün ve 31 sayılı kararı ile oluşturulan Memur Norm Kadrolarından, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesi göz önünde bulundurularak; boş bulunan 21605 unvan kodlu 1 adet 9 uncu dereceli Zabıta Komiseri kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 üncü dereceli Zabıta Komiseri Kadrosunun ihdas edilmesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 6 : Başkanlığımızın Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve geliştirilmesi kapsamında “Şehit Dursun Acar Caddesi’nin Yöresel Kimliğinin Ön Planda Olduğu Kültür Caddesi Haline Getirilmesi” konulu projesi ile DOĞU KARADENİZ KALKINMA Ajansı’na başvuruda bulunulmuştur. Projenin öncelik alanları;

Öncelik 1: Yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak bölgedeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip alanların meydan, sokak, mahalle vb. alanlarda turizm değeri haline getirilmesi amacıyla korunması, iyileştirilmesi ve yeniden ortaya çıkarılması,

Öncelik 2: Bölgenin tarihi ve kültürel mirası, yöresel kimliği ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturularak bu alanların turizm değeri haline getirilmesi, olarak değerlendirilmiştir.

Planlı alanlar İmar Yönetmeliği İkinci bölüm Genel Hükümler başlığı altındaki 5.15. Maddesine istinaden Şehit Dursun Acar caddesi Projesi kapsamında, yapısal peyzajının tamamlanması ve caddeden cephe alan söz konusu taşınmazların yöresel geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak Kültür Sokağı haline getirilebilmesi için yenilenmesi, yenileme yapılan sokağın ve taşınmaz cephelerinin projenin tamamlanmasının ardından asgari 3 yıl süre ile Başkanlığımızca korunması, elinde tutması gerekmektedir. Mevzuatın ilgili maddesi ekte sunulmuştur. Proje koordinatörlüğünün Fen İşleri Müdürü Osman AYIK tarafından yapılması hususu Aralık Ayı Meclis Toplantısında değerlendirilmek üzere dosyasının İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin(p) bendinde, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahları belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; Kanunların Belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek şeklinde belirtilmiştir.

Artvin Belediyesi ticari taksi, dolmuş minibüs, öğrenci ve personel servis araçları çalışma yönetmeliği Artvin Belediye Meclisinin 05/04/2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan yönetmeliğin 1 inci maddesinde;

Artvin Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (D) Serisinden dolmuş Minibüslerin, (T) Serisinden Taksilerin, Servis taşımacılığı yapmak üzere tescil edilmiş özel plakalı (S) Serisinden personel (C) Serisinden Öğrenci servis araçlarının ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar ile ilişkilerini, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır, denilmektedir.

Artvin Şehir Merkezinden Cerattepe  Mevkiine Eti Bakır A.Ş personelini taşımakta olan 08 GA 194 plaka nolu aracın çalışma alanının Taşlıca Köyü sınırları içerisinde bulunduğu Artvin Şoför ve Otomobilciler Odasına ait yazıda ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılan incelemede söz konusu alanın mücavir alan sınırları dışında olduğu;

Plakası belirtilen araçta D2 ve D4 Yetki Belgesi bulunması kaydıyla Belediyemiz tarafından güzergah izin belgesi verilmesi ve verilen belge karşılığı belge ücreti (850,00 TL) alınmasına Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 8 :  Gündemin 8. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün  31/10/2018 gün ve 80 sayılı Birimler arası ödenek aktarması hususu ile ilgili yazısı Meclise okunarak gereği görüşüldü. Mahalli İdarelerde Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince aktarmaların yapılmasına Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 9 : Artvin Belediye Meclisinin 01/06/2016 tarih ve 61 sayılı kararına istinaden; Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Taş Duvar, Perde Duvar ve Merdiven yapılması için, İller Bankasınca yeni meclis kararı istenmesinden dolayı; 436.217,66 TL (Dörtyüzotuzaltıbin ikiyüzonyedi TL, altmışaltı Kr.) (KDV Dahil) Proje karşılığı ek kredi talebinin uygunluğuna, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkan Yardımcısı Erkan YAZAN’ın yetkilendirilmesine Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 10 : Başkanlığımızca yapılan Artvin İli, Merkez İlçesi, Salkımlı köyü mücavir alan sınırlarımızda bulunan 236 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait (plan işlem numarası UİP-7328-104 olan) plan değişikliği dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce  ve Meclisimizce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamakta olup; Bahse konu talebin sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre plan değişikliğinin değerlendirilerek uygunluğuna ayrıca söz konusu parselin hisseli satışının ve parselin ifraz işlemleri sonrasında oluşacak yeni parsellerin satışının uygunluğuna, satış bedelinin belirlenmesi için Bedel Tespit Komisyonuna, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 02/05/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 11 : Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında T.C. Artvin Valiliği tarafından sunulan “ACT and BALANCE (Accessible Culture and Tourism, Balanced Utlization of Nature)” başlıklı ve TTGS/020 Referans numaralı Projeye Artvin Belediyesi’nin eş-başvuran olarak katılmasına ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına karar verilmiş; bahsi geçen proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya, “Mehmet KOCATEPE” yetkili kılınmasına Belediye Meclisinin 07/11/2018 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 07/11/2018 günlü oturumuna son verildi.

 

Mehmet KOCATEPE

Belediye Başkanı

 

 

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ARTVİN’DE KİTAP FUARI AÇILDI

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+