Anasayfa / Haberler / ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİ 06/04/2016 ÇARŞAMBA GÜNLÜ OLAĞAN OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 Madde-1)5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince; Encümen üyelerinin gizli oyla seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda; Ekrem ALTUN       15 oyla,Ahmet ÇELİK         15 oyla, Zafer YERLİ           15 oyla Encümen üyeliğine seçildiler.

            Madde-2) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.  maddesine istinaden; 5 kişilik Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Tarık BUCAK, Sait GÜRELİ, Tahsin ARSLAN, Muhammet YILDIRIM ve Nermin ALBAYRAK’dan teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi; Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar, Hükmüne istinaden ;Meclis l nci ve 2 nci Başkan Vekillerinin gizli oyla seçimlerine geçildi.

Yapılan gizli oylama, açık tasnif sonucunda;

Meclis 1.Başkan Vekilliğine 15 oyla  Zafer YERLİ,

Meclis 2.Başkan Vekilliğine 15 oyla  Tarık BUCAK seçildiler.

            Madde-4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi; Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar, Hükmüne istinaden ; 2 Asıl, 2 Yedek olarak Meclis Katiplerinin gizli oyla seçimlerine geçildi.

Meclis Kâtipliği asıl üyeliklerine; 15 oyla Elvan GÜVEN YILMAZ,  15 oyla Rıza AKYÜZ seçildiler.

Meclis Kâtipliği yedek üyeliklerine; 15 oyla Tarık BUCAK, 15 oyla Sait GÜRELİ seçildiler.

            Madde-5) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; 5 kişilik İmar Komisyonunun kurulmasına ve Komisyonun Sait GÜRELİ, Zafer YERLİ, Rıza AKYÜZ, Tahsin ARSLAN ve Akın DEDE’den teşekkül ettirilmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmalarına Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-6) Meclis 1. Başkan Vekili Zafer YERLİ tarafından Belediye Başkanının 1 Yıllık  Faaliyet Raporu (01/04/2015-06/04/2016) Meclis üyelerine okundu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Meclis üyelerinin onayına sunuldu. Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

Madde-7) Belediye Meclisinin 06/01/2016 gün ve 1 sayılı kararı ile Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için seçilen 5 kişilik komisyonun 03/02/2016-22/03/2016 tarihleri arasında yapmış olduğu denetim sonucunda düzenlenen Artvin Belediyesinin 6 maddeden ibaret 2015 yılı gelirlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu ve  12 maddeden ibaret Artvin Belediyesinin 2015 yılı giderlerinin denetimi ile ilgili komisyon raporu okundu, Meclis Üyelerinin onayına sunuldu. Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile onaylandı.

 

(sayfa-2)

  Madde-8) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. (Belediyenin Yetki ve İmtiyazları) ve 51. Maddeleri(Zabıtanın Görev ve Yetkileri) ile Belediyemizce uygulanmakta olan 64 maddeden oluşan Belediye Tembih ve yasaklarına; Aşağıda belirtilen,

1-Ticari Taksi, Kamyonet, Öğrenci Servisi, Personel Servisi,  Dolmuş ve Köy Servislerinin kendilerine gösterilen durakların dışında park etmesi,

2-Dolmuşların(Şoförlerin)Durak harici istedikleri yerlerde yolcu alıp, indirmeleri,

3- Ticari Taksi, Kamyonet, Öğrenci Servisi, Personel Servisi,  Dolmuşların eksik belge ile çalışması,

4-Dolmuş duraklarına araç park edilmesi,

5-Ruhsattaki (yolcu taşıma)kapasiteden fazla yolcu taşımak.

5 maddenin daha eklenmesine Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-9) Artvin İli, Merkez İlçesi ve mücavir alan sınırlarında mevcutta, Otopark Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden meskenlerde 3 daire için 1 otopark yeri ayrılmaktadır. Fakat yapılan gözlem ve araştırma sonucu artan nüfus ile birlikte kişi başına düşen araç miktarında artış olduğu dolayısıyla halihazırda bulunan otopark alanlarının ve meskenlerde 3 daire için 1 otopark sayısının Artvin koşullarında yetersiz kaldığı görülmektedir. Otopark alanı yetersizliğinin çözüme kavuşturulması için Otopark Yönetmeliği 5. Maddesinin  (a) bendinde “…Ancak, belirlenen otopark miktarları yöre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclislerince, dışında il genel meclislerince artırılabilir.” ve (b) bendinde ise  “Bu maddenin (a) bendinde sayılan kullanım çeşitlerinin alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarları belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclisleri, dışında il genel meclisleri tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden mevcutta istenilen meskenlerde 3 daire için 1 otopark miktarının, meskenlerde 1 daire için 1 otopark şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine  Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde 10) Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısına istinaden Artvin-Erzurum Devlet Yolu Artvin-Erzurum-Ardahan Revize Kavşak Projesinin imar tahdidi yazımız ekindeki gibi olup söz konusu proje tamamlanana kadar bu sınırlar içerisinde ruhsatlandırmanın yapılmaması  Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-11) Artvin Merkez sınırları içinde bulunan alanlarda özel şahıslar tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar plan değişikliklerinin harçlandırılması ile ilgili konu İmar Komisyonunca görüşülmüş olup; 24/03/2016 gün ve 2016/2 sayılı Komisyon Raporu doğrultusunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Artvin İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda, özel şahıslar tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar planı değişiklik taleplerinin harçlandırılması konusu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2016 tarih ve 6 sayılı yazısı sonrasında Meclise, Artvin Belediyesi Meclisinin ise 02.03.2016 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilmiştir. Artvin İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda, özel şahıslar tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar planı değişiklik taleplerinin harçlandırılması, komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu;

 

(sayfa-3)

  1. 0 ile 1000 m² arası (1000 m² dahil) büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 1000 TL
  2. 1001 m² ile 3000 m² arası (3000 m² dahil) büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 1500 TL
  3. 3001 m² ve üstü büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 2000 TL olacak şekilde belirlenmesine, Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-12) Gültekin AKDENİZ’in ilgi dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahallede bulunan 18 ada 15 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan işlem numarası UİP-7328-28 olan değişiklik dosyasının evrakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmiş, evrak eksiği bulunmamakta olup; Mecliste yapılan görüşmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                   Madde-13) Belediye Başkanlığımızca Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize ait mevcut 2 adet otobüsün hizmete sunulması,İlimizdeki mevcut durak yerlerine; “Aydoğan Mahalllesi Erzurum Caddesi (Hayvan Pazarı) “,” Çarşı Mahallesi, Kafkasör Festival Caddesi ve Hürriyet Caddesinin kesişimi (Paçacı Virajı)”, “Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi (İskebe Deresi)”, “Çayağzı Mahallesi Kent Park (Eski Köprübaşı Yol Ayrımı) “,Aydoğan Mahallesi (Lomaşen)”, Çarşı Mahallesi , Kafkasör Festival Yolu Caddesi (AVM Çıkış) güzergahlarına ilave durak yerleri eklenmesi,ayrıca ücretlerinin sivil: 1,75 TL, öğrenci: 1,25 TL olarak belirlenmesine Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                Madde-14) 5957 sayılı kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri hakkında Yönetmeliğin ” Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrası İmar Planlarında Toptancı Hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın 5. maddenin 7. fıkrası ile 6. maddeye uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur, 10. maddenin 2. fıkrasında Başkanlığı, ilgili Belediye Başkanı yada görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen Toptancı Hali Kuruluş Komisyonu; Belediyenin İmar ve Denetimi ile ilgili Müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile İl Müdürlüğü, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ticaret Odası/ Ticaret ve Sanayii Odası ile Ziraat Odasınca belirlenecek birer temsilci olmak üzere 10 üyeden oluşur. Bu komisyonda, varsa ilgili meslek örgütünden de bir temsilciye yer verilir,hükmüne istinaden Toptancı Hali Kuruluş Komisyonunun kurulmasına Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

                Madde-15)  Şehir içi dolmuş taşımacılığında ilimizde mevcut durak yerlerinin yetersizliği nedeniyle, ihtiyaca binaen;

1-Orta Mahalle Cevizli Sokak su deposu,2-Orta Mahalle Sakıp SABANCI Sokak  Öğrenci Yurdu arkası ,3- Orta Mahalle Sakıp SABANCI Sokak Kültür Evi 4-Orta Mahalle Miralay ŞÜKRÜBEY Caddesi Şükrü KANATLI Sokak girişi,5-Orta Mahalle Şükrü KANATLI Sokak 7 Mart Sokak birleşimi 6-Çarşı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Eminoğlu plastik önü,7-Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi  İskebe Yeni Cami önü ,8-Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi A 101 önü,9-Yeni Mahalle 19 Mayıs Caddesi Hanımlar Lokali önü 10-Çamlık Mahallesi Atanoğlu Sokak Atanoğlu Mezarlığı üstü, 11- Balcıoğlu Mahallesi Yazanlar Sokağı Baro önü, 12-Çamlık mahallesi Atmaca Sokak 2 nolu viraj (Villa yanı) ,13-Çamlık Mahallesi Atmaca Sokak  3 nolu viraj ,14-Dere Mahallesi Ömer KURU Sokak 15-Çarşı Mahallesi Kafkasör Festivali yolu Caddesi Hürriyet Caddesi kesişimi paçacı virajı ,16-Çarşı Mahallesi  Esentepe Sokak girişi cami önü , 17-Çayağzı Mahallesi Erzurum Caddesi Kent Park yanı

 

(sayfa-4)

eski köprübaşı yol ayrımı 18-Çarşı Mahallesi Miralay Şükrübey Caddesi Petrol Ofisi Karşısı.19-İsmet ACAR Bulvarı girişi Şelale yanı 20-Yeni Mahalle Vadi Park girişi 21-Çamlık Mahallesi Yıldız Sokak girişi 22-Aydoğan Mahallesi ( Lomaşen) 23-Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi eski özel harekat girişi 24- Orta Mahalle Miralay Şükrübey Caddesi Adliye girişi 25-Erzurum Caddesi Hayvan Pazarı durağı  olmak üzere belirtilen güzergahlara ilave dolmuş durak yerlerinin eklenmesine Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-16) Çarşı Mahallesi Kapalı Otopark İl Özel İdaresi Hizmet Binası, Halit Paşa Camii ve Kızılay İş Merkezinin çevrelediği kavşağın adına Halit Paşa Meydanı verilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.maddesi gereğince Valilik Makamının onaylarına sunulmasına Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-17) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  28/03/2016 gün ve 14 sayılı  yazısında yer alan,  Bir önceki Mecliste görüşülüp; İmar Komisyonuna gönderilen ve Komisyon Raporu sonrasında Meclise sunulan Plan Tadilatları ile bu ay ilk Kez Meclise sunulan Plan Tadilatları ve bundan sonra Meclise sunulacak Plan Tadilatları dahil tamamının İmar Komisyonuna gönderilerek Rapor hazırlanması ve İhale süreci devam eden Başkanlığımız sorumluluk alanındaki Revizyon İmar Planı kapsamında değerlendirilmesine Belediye Meclisinin 02/03/2016 gün ve 21 sayılı kararı ile karar verilmiş olup; Revizyon İmar Planı yapımı için İller Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan İhale iptal edildiğinden; Bahse konu kararın iptal edilmesine, Meclisimize evvelce sunulup İmar Komisyonunda bekleyen, bu Meclise sunulan veya ileriki Meclislerde sunulacak olan Plan Değişikliği Tekliflerinin normal prosedüründe yürütülmesine ve yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.03.2016 gün ve 15 sayılı yazıları ile  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 11/03/2016 tarih 6991 sayılı yazılarına istinaden  Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Artvin İli Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesinde bulunan 376 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın Başkanlığımıza bedelsiz devri için Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 06/04/2016 günlü oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu; oy birliği ile onaylanarak Nisan ayı oturumuna son verildi.06/04/2016

 

 

                                                                                                                    Mehmet KOCATEPE

                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BAŞKAN KOCATEPE ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+