Anasayfa / Galeri / Foto Galeri / ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİ MAYIS AYI KARAR ÖZETİ

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 DÖNEMİ MAYIS AYI KARAR ÖZETİ

Madde-1) 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabı madde madde görüşüldü.

                  a)2015 Mali yılı bütçesi ile; ilgili  birimlere toplam üzere toplam 33.000.000,00 TL ödenek verildiği,

  1. b) b) 2015 Mali yılından Personel giderlerine 5.784.859,39 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 867.466,34 TL, Mal ve Hizmet alım giderlerine 11.773.257,83 TL, Cari Transferlere; 1.268.283,85 TL, Sermaye giderlerine 6.537.897,34 TL, Yedek ödeneğe 6.768.235,25 TL olmak üzere toplam 33.000.000,00 TL tutarında net ödenek elde edildiği,

2- 2015 Mali yılı içinde tertipleri gider Kesin hesabı cetvellerinde gösterilen Personel giderlerine 7.216.131,99 TL, Sosyal Güvenlik kurumlarına 1.244.329,33 TL, Mal ve Hizmet alımına 11.890.922,20 TL, Cari Transferlere 491.064,27 TL, Sermaye giderlerine 5.554.035,40 TL olmak üzere toplam 26.596.483,19  TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu,

3- Tahakkuk eden bütçe giderlerinden toplam 26.596.483,19 TL tutarında Bütçe gideri ödemesinin yapılmış olduğu,

4- Bütçe Geliri olarak;

  1. a) 2015 Mali yılı bütçesi ile 2.918.658,34 TL vergi gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.683.238,40 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.819.000,00 TL, diğer gelirler 13.248.970,70 TL, sermaye gelirleri 8.330.132,56 TL olmak üzere toplam 33.000.000,00 TL net gelir  bulunulduğu,
  2. b) 2014 yılından 2015 yılına 2.412.567,27 TL tutarında tahakkuk artığı devrettiği, 2015 mali yılı içerisinde 24.708.734,50  TL tutarında  tahakkuk alındığı, böylece toplam olarak 27.121.301,77 TL tutarında tahakkuk elde edildiği,
  3. c) 2015 yılı bütçesi ile 2.452.018,03 TL vergi gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.623.139,90 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.162.114,57 TL, Diğer Gelirler 12.313.973,84 TL, Sermaye Gelirleri 2.303.154,49 TL olmak üzere toplam 24.276.666,36 TL Gelir tahsil edildiği,
  4.  d) 2015 yılında 461.263,58 TL gelirlerden red ve iade yapıldığı,
  5. e) 2015 yılına 2.383.371,83 TL tutarında tahakkuk artığı devredildiği görülerek;

Meclisimizce yukarıda maddeler halinde sıralanan hususlar madde madde görüşülerek Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar altına alındı.

            Madde-2) A.Cihat KOCAMAN’ın 24.11.2015 tarih ve 4655 sayılı dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu Artvin Merkez Dere Mahalesi, 287 ada ile yakın çevresine ilişkin İmar Planı Değişikliği talebine Belediye Meclisinin 06.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile “Söz konusu plan değişikliği teklifinin 09.05.1985 tarih ve 187493194 sayılı resmi gazete ve 3194 sayılı İmar Kanununa, 02.11.1985 tarih 18916 sayılı resmi gazete ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğine, 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı resmi gazete de mekânsal planlar yapım yönetmeliğine uygun olacak şekilde hazırlanmamış olduğuna karar verilmiş olup, bahsi geçen plan değişikliği teklifinin söz konusu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu haliyle söz konusu plan değişikliğinin bahsi geçen kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmadığı dikkate alınarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince bu haliyle uygun olmadığı eksikliklerin giderilerek bir sonraki meclise görüşülmesine” şeklinde karar verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı Başkanlığımızın 20/01/2016 tarih ve 422 sayılı yazısı ile A.Cihat KOCAMAN’a iletilmiş olup şahıs 29/03/2016 tarih ve 1188 sayılı dilekçesi ile Meclis Kararında belirtilmiş olan eksikliklerin ayrıntılı bir şekilde tarafına bildirilmesini talep etmiştir. 06.01.2016 tarih ve 9 sayılı Meclis kararında söz konusu plan değişikliği talebi için bahsedilmiş olan eksikliklerin 3194 sayılı imar kanunu mekânsal planlar yapım yönetmeliği, planlı alanlar tip imar yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek ayrıntılı şekilde belirtilmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci  maddesi gereğince tekrar imar komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü  oturumunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 (sayfa-2)

            Madde-3) Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait açık artırma suretiyle kiraya verilen işyeri,depo,büfe,çay bahçesi vb. gibi yerleri üçüncü şahıslara devri ile ilgili “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 66. maddesine istinaden sözleşme ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredebilir.İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve müteahhit ve müşteri hakkında 62. madde hükümleri uygulanır.” Hükmüne istinaden;  Belediye Meclis Kararı tarihi itibari ile bundan sonra yapılacak kira ihalelerinde geçerli olmak üzere Kira sözleşmesinin 3. şahıslara devir için devir temlik ücreti olarak 5.000,00 TL ödenmesine,  kira sözleşmesinin  ve gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oybirliği ile karar verildi.

            Madde-4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Konuları ile ilgili  26.04.2016 gün ve 24 sayılı yazısı, İmar Komisyon Raporu ve ekleri Meclise okunarak gereği görüşüldü,

1) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP- 16392-8) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-23) olan ve Saadettin GÜLENÇ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. ’ne hazırlatılmış Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesinde bulunan 359 ada 8 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması söz konusu alanın bir kısmının mevcut imar planında jeolojik sakıncalı alan olması ve plan değişikliğinde belirtilmiş olan Başkanlığımızca Revizyon İmar Planına esas yaptırılmış Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin parsel bazında olmaması nedeniyle parsel bazında sondajlarının yaptırılarak imara açılıp açılamayacağı konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen rapor ile birlikte plan değişikliğinin Başkanlığımıza yeniden sunulabileceğine ve komisyonumuzca değerlendirilebileceğine,

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-9) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-24) olan ve Nevzat GÜVEN tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle 348 ada 50 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliğinin; komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu mevcut imar planında jeolojik sakıncalı alan olması nedeniyle parsel bazında zemin etütlerinin yaptırılmasının gerekmekte olduğuna ve yaptırılan etütlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görüşü ile birlikte değerlendirilerek, plan değişikliğinin Başkanlığımıza yeniden sunulabileceğine ayrıca, plan değişikliğiyle açılmış olan konut alanının, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin öncelikle 26. 5. Fıkrasında İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” Bendine uygun olarak düzenlenmediğine karar verilmiştir. Söz konusu taşınmazın mevcut imar planında jeolojik sakıncalı alan olması ve plan değişikliğinde belirtilmiş olan Başkanlığımızca Revizyon İmar Planına esas yaptırılmış Jeolojik ve Jeoteknik etütlerin parsel bazında olmaması nedeniyle parsel bazında sondajlarının yaptırılarak imara açılıp açılamayacağı konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen rapor ile birlikte plan değişikliğinin Başkanlığımıza yeniden sunulabileceğine ve komisyonumuzca değerlendirilebileceğine,

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-25) olan ve İdris TAŞKIN tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle 223 ada 21 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinde kaldırılmış olan deponun mevcut durumda kullanılmadığına, yakın bölgede olası su deposu ihtiyacında

 

(sayfa-3)

 

Başkanlığımızca uygun yerin bulunacağına ve plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. Maddesinin 1. Fıkrasında;

‘‘İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır.’’ bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince  uygunluğuna,

4) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-26) olan ve Gülseren YILDIRIM tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi 471 ada 40 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışmasının Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin öncelikle 6. Maddesinin 2. Fıkrasında; ‘‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.’’ bendine, 26. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’ bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna,

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-10) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-27) olan ve Artvin İl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Gelişim Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Köyü Mücavir Alan Sınırları içerisinde bulunan 223 ada 21 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği; Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin öncelikle 6. Maddesinin 2. Fıkrasında; ‘‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.’’ bendine, 26. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’ bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı ve kamu yararı amaçlı olduğu dikkate alınarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna,

6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-7) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-22) olan ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 538 ada 73 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması; Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinde kaldırılmış olan sosyal tesis alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘‘İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz’’ bendine, 26. Maddesinin 3. Fıkrasında “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu

(sayfa-4)

 

hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için; b)İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” Bendine uygun olacak şekilde düzenlenmediği ve yeni oluşturulmuş olan konut alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasında İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” Bendine, uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince komisyonumuzca uygun olmadığına, sunulmuş olan plan değişikliği dosyasının 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek belirlenmiş olan eksiklikler düzenlendiğinde yeniden Başkanlığımıza sunulabileceğine,

7) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-6) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-21) olan ve Sadık GÜNERİ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan 112 ada 5 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması; Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, söz konusu plan değişikliğinde konut alanına dönüştürülmüş, sosyal ve teknik altyapı olan park alanının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘‘İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz’’ bendine, 26. Maddesinin 3. Fıkrasında “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için; b)İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” Bendine uygun olacak şekilde düzenlenmediği ve park alanının kaldırılması ile oluşturulmuş olan konut alanının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasında İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” Bendine, uygun olarak hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen eksiklikler nedeniyle söz konusu plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince komisyonumuz uygun olmadığına karar verilmiş olsa da söz konusu plan değişikliği talebinin daha detaylı incelenmek üzere komisyonda kalmasına, komisyonda tekrar görüşüldükten sonra komisyonca yeniden düzenlenecek olan komisyon raporu doğrultusunda bir sonraki Mecliste görüşülmesine,

(sayfa-5)

 

8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-28) olan ve Gültekin AKDENİZ tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 18 ada 15 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin öncelikle 6. Maddesinin 2. Fıkrasında; ‘‘Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.’’ bendine, 26. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.’’ bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yapıldığı dikkate alınarak, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince  uygunluğuna,

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.03.2016 tarih ve 13 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 06.04.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen Artvin İli Merkez İlçe sınırlarında mevcutta istenilen meskenlerde 3 daire için 1 otopark miktarının, meskenlerde 1 daire için 1 otopark şeklinde yeniden düzenlenmesi hususunda Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesi ve 5. Maddesine istinaden  meskenlerde 1 daire için 1 otopark hesabı yapılarak en az meskenlerde 3 daire için 1 otoparkın parselinde karşılanmasının, geriye kalan otopark miktarının ise ücretinin alınmasına ve meskenlerde 3 daire için 1 otopark miktarının parselde karşılanamadığı durumlarda da söz konusu

projelerin Komisyonda görüşülerek karar verilmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar  verilmiştir.

            Madde-5) Yukarıda izah edildiği üzere isteyen Vatandaşlara cüzi bir bedel karşılığı tahsilat ofisimize gelmeden su faturalarını ödeme imkanı getirmek ve bir sonraki hedefte de akıllı su sayaçlarına aynı sistemle kontör yükleme yapabilmelerini gerçekleştirmek için ilk önce 1 yıllık daha sonra verim alınması ve devam edilmesinin yararlı olacağı mütalaa edilmesi durumunda uzatılması amacıyla ilgili Firma ile Belediyemiz arasında tahsilat protokolü düzenlenmesi ve bu işle ilgili hem protokol düzenlenmesi hem de 1 yıl daha uzatılması ve bu işle ilgili diğer konularda Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü  oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Madde-6) Belediye Meclisinin 06/01/2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile satışına karar verilen ve 05/04/2016 ve 35 sayılı İhale kararı ile satışa çıkarılan fakat satışı yapılamayan Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait Artvin Merkez Çarşı Mahallesi Sanayi Sokak da bulunan(AVM) 2 adet deponun ve 18 adet işyerlerinin 5 yıllığına kiralanması ve kira bedellerinin belirlenmesi için Bedel Tespit Komisyonuna ve kira ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) İdris TAŞKIN’ın 27/04/2016 tarih ve 1648 sayılı dilekçe ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 21 ve 39 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan işlem numarası NİP- 16392,11 olan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan işlem numarası UİP-7328,29 olan dosyalarının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliğinin  bulunmadığı, Bahse konu talebin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince söz konusu plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine, komisyonda görüşüldükten sonra komisyon raporu doğrultusunda bir sonraki Mecliste görüşülmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi

Madde-8) Artvin Merkez Dere Mahallesi F47C07D2D pafta 303 ada 10 ile 12 parseller tapuda Başkanlığımız adına kayıtlı olup;  Krokide belirtildiği gibi 303 ada 13 ve 15 numaralı komşu parsellerin maliki Hamit GÜR’ün Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçeye istinaden 303 ada 10 ve 12 parsel numaralı taşınmazların Başkanlığımız tarafından satışının

(sayfa-6)

 

yapılması durumunda tarafına satışını talep etmekte olup; Satışının uygunluğuna ve gerekli işlemleri yürütmek üzere Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

      Madde-9) Belediyemizin 2016 Yılı Bütçesinde yıl sonuna kadar öngörülen ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından 46.08.02.39.05.04.02.01.01.09.06 kodlu Yedek Ödenek Kaleminden 850.000,00 TL’nin 46.08.02.32.05.01.02.01.01.05.08 kodlu Gelirlerden Ayrılan Paylar kalemine;  Mahalli İdarelerde Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereğince aktarılmasının uygunluğuna Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-10) Filiz DEDE’nin  02/05/2016 tarih ve 1708 sayılı dilekçe ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu İmar Plan Değişikliği talebi, Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere  Mahallesinde bulunan 297 ve 334  adaya ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan işlem numarası UİP-7328,30 olan değişiklik dosyaları ve evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliğinin  bulunmadığı, Bahse konu talebin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddesi gereğince söz konusu plan değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havalesine, komisyonda görüşüldükten sonra komisyon raporu doğrultusunda bir sonraki Mecliste görüşülmesine Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

            Madde-11) Belediyemize ait Şehir içi yolcu taşımacılığı hizmetlerinde kullanılan 08.AK.239 ve 08.AK.240 plakalı otobüslerimizin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” 19 Mayıs 2016 Perşembe günü  06.00 – 24.00  saatleri arasında ücretsiz olarak yolcu taşımacılığı yapmasına  Belediye Meclisinin 04/05/2016 günlü  oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 04/05/2016 günlü  Mayıs ayı olağan oturumuna son verildi.

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ARTVİN’DE KİTAP FUARI AÇILDI

PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNzIwIiBoZWlnaHQ9IjQwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9yQy02d0VMR1NTWT9yZWw9MCZhbXA7c2hvd2luZm89MCZhbXA7YXV0b3BsYXk9MSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+